Muistin Suomi Oy:n Fjango- ja Multisender-palveluiden yleiset sopimusehdot

PÄIVITETTY 20.12.2017

1 Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Muistin Suomi Oy:n asiakkaalle toimittamiin Fjango ja Multisender-palveluihin sekä asiakkaalle räätälöityihin ohjelmistokehityksiin. Palvelut voivat sisältää puhelin-, sähköposti-ja tekstiviestipalveluita, puheen- tai datan siirtopalveluita, ohjelmistokehitystä, viestintäpalveluja, lisäarvopalveluja, call center palveluja, ja Muistin Suomi Oy:n muita palveluja.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Muistin Suomi Oy:n välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja.

2 Tarjouksen voimassaolo, sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Tarjouksen voimassaolo

Muistin Suomi Oy:n tarjoukset ovat voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa toisin mainita.

2.2 Sopimuksen syntyminen

FJANGO- ja Multisender -palvelujen osalta sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Muistin Suomi Oy:n yleiset sopimusehdot, suorittaa ennakkomaksun tai aloittaa FJANGO/Multisender palvelujen käytön.

Osapuolet tekevät räätälöidyistä palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy sopimuksen tai tilauksen allekirjoittamisella, Muistin Suomi Oy;n tilausvahvistuksella tai kun Muistin Suomi Oy on saanut asiakkaan suorittaman ennakkomaksun.

2.3 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Muistin Suomi Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Muistin Suomi Oy:llä on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Muistin Suomi ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen.

Muistin Suomi Oy:llä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavat kolmannellle osapuolelle.

3 Toimitus ja hyväksyminen

3.1 Toimitusajankohta

FJANGO- ja Multisender palvelut ovat käytettävissä välittömästi ennakkomaksun suorittamisen jälkeen.

Räätälöityjen sovellusten osalta Muistin Suomi Oy on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä.

3.2 Toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan on tarkastettava palvelu, erikseen tilatut työt välittömästi toimituksen jälkeen.

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta.

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas on ottanut palvelun käyttöön.

Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 5.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

3.3 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen.

Asiakkaan on annettava Muistin Suomi Oy:lle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset yms. tiedot palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava Muistin Suomelle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista.

Muistin Suomi Oy ei vastaa toimituksen kohteen soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus sisältää lisäksi sen, että asiakas vastaa siitä, että:

 • vaadittu ennakko on suoritettu Muistin Suomi Oy:lle,
 • asiakas on varmistanut, ettei palveluja käytävistä laitteista tai ohjelmistoista aiheudu Muistin Suomi Oy:n palvelujen, palvelimien tai verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä,

3.4 Asiakkaan viivästys

Muistin Suomella on oikeus periiä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Muistin Suomella on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

4 Palvelujen tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelujen tuottaminen ja muutokset

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus tuottaa sopimuksen mukaiset palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tai palvelujen tuottamisessa alihankkijoita.

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus tehdä Fjango- ja Multisender- palvelujen tekniikkaan, asiakasrajapintaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Muistin Suomi Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun tai rajapinnan muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Mikäli sopimuksen kohteena olevan palvelun sisältöä muutetaan asiakkaan pyynnöstä on muutoksesta sovittava kirjallisesti. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään Muistin Suomen määrittämä maksu.

4.2 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät palvelusopimuksen, palvelu- ja/tai tuotekuvauksen ja sopimuksen liitteiden mukaisesti. Markkinointimateriaaleissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Muistin Suomi Oy:tä.

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

Muistin Suomi Oy myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Muistin Suomi Oy:n sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin.

Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Muistin Suomi Oy:n ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen.

Ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja -tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Muistin Suomi Oy:n tai kolmannen osapuolen (esim Muistin Suomi Oy:n alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman Muistin Suomi Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja tai luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Muistin Suomi Oy:n pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot ja dokumentaatio.

4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelukuvauksen tai sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse yleisen tele- tai tietoliikenneverkon tai Muistin Suomi Oy:n palvelujen toimintaa.

Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irroitettava palvelusta.

4.5 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa palvelun kautta Muistin Suomen palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä Muistin Suomi Oy:n palvelimille, tele- tai tietoliikenneverkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Muistin Suomi Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa Muistin Suomi Oy:n palvelimille, Muistin Suomi Oy:llä on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö.

Koska Muistin Suomi Oy ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Muistin Suomi ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

Muistin Suomi Oy  ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

4.6 Palvelujen käyttö

Asiakas käyttää palvelua tai palveluja omalla vastuullaan. Asiakas vastaa aina jokaisen palvelun käytöstä ja sopimusehtojen noudattamisesta silloinkin, kun hän on antanut palvelun toisen käytettäväksi tai sitä on käyttänyt joku muu kuin hän itse.

Asiakas vastaa tekemistään tai sopimussuhteen ulkopuolisella teettämistään palvelujen käyttöön vaikuttavista laite- ja muista ohjelmoinneista sekä niiden pysyvyydestä ja poistamisesta.

Asiakas vastaa itse laitteidensa ohjelmistojen ja muun vastaavan suojaamisesta esim. palomuureilla tai muilla vastaavilla tavoilla.

Asiakkaan on käytettävä palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Muistin Suomelle, tai yleisen tietoliikenne – tai televerkon toiminnalle.

Verkkojen toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi.

Palvelut on tarkoitettu asiakkaalle tuotteiden loppukäyttäjinä. Palvelun luovutus kolmannen osapuolen käyttöön edellyttää Muistin Suomen kirjallista suostumusta. Luovutus ilman suostumusta on palvelun välitön keskeyttämisperuste.

5 Palvelun virhe, palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

5.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.

5.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

Muistin Suomi Oy ylläpitää palveluja käyttökunnossa ja korjaa palvelun virheet arkipäivisin kello 8.00 – 16.00 ja niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheet voidaan korjata erikseen sovittaessa ja korjaustyöstä peritään hinnaston mukaiset maksut.

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen kunnossapitotöitä varten. Muistin Suomi Oy pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.

Muistin Suomi tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan. Asiakas hyväksyy sen, että palvelussa voi olla lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä taiviivästyksenä. Asiakkaan tulee tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla varautua edellä mainittuihin tilanteisiin.

5.3 Ylläpidon rajoitukset

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Muistin Suomi Oy:stä riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

5.3.1 Palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa

tai

5.3.2 Palvelun piiriin kuulumattomista teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä tai muun kuin Muistin Suomi Oy:n tekemästä muutoksesta, korjauksesta tai liitännästä.

5.4 Virheen korjaaminen

Muistin Suomi Oy:n vastuu palvelun virheestä rajoittuu Muistin Suomi Oy:n vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen.

Muistin Suomi Oy korjaa ne palvelussa tai tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat Muistin Suomi Oy;n vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta, ja vain, jos niistä on viipymättä reklamoitu kohdan 3.2 mukaisesti. Muistin Suomi Oy vastaa korjauskuluista, mutta muita korvauksia ei makseta.

6 Tunnistetiedot

6.1 Asiakkaan tunnistetiedot

Tunnistetiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle.

6.2 Muistin Suomen oikeus muuttaa tunnistetietoja

Muistin Suomella on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos

6.2.1 Viranomaisten määräykset, palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. Muistin Suomi Oy ilmoittaa tällaisesta muutoksesta asiakkaalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa

tai

6.2.2 Muistin Suomella on perusteltu aihe olettaa palvelun tai asiakkaan tietoturvan tätä edellyttävän. Muistin Suomi ilmoittaa turvallisuussyistä tehdyistä muutoksista asiakkaalle niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

6.3 Tietoturva

Asiakkaan on säilytettävä Tunnistetiedot huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen tietoon. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Muistin Suomi Oy:lle, jos asiakkaan tunnistetiedot ovat joutuneet ulkopuolisille.

Asiakas vastaa tunnistetietojensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä tunnistetietojen vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Asiakas vastaa itse palvelujen käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä  siihen liittyvistä turvamekanismeista.

Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen atk-viruksien aiheuttamista vahingoista myös Muistin Suomi Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

7 Asiakastiedot ja niiden käyttö

7.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Muistin Suomi Oy:lle sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot (jäljempänä Asiakastiedot) sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus.

Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Muistin Suomi Oy:lle Asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien Asiakastietojen antamisesta Muistin Suomi Oy:lle.

7.2 Asiakas- ja Tunnistetietojen käsittely ja luovutus

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissarajoissa. Muistin Suomi noudattaa soveltuvia viranomaistenohjeita ja suosituksia Asiakas- ja tunnistetietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa.

7.3 Asiakaspalvelun tietojen tallennus

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus asiakaspalvelutilanteissa nauhoittaa puheluita ja tallentaa muuta viestintää, kuten sähköpostiviestejä, asiakassuhteen hoitamista ja hallintaa, palvelujen kehittämistä, tuottamista, toimittamista ja tarjoamista varten sekä laskutuksen ja luotonvalvonnan tarkoituksiin taikka muihin Muistin Suomi Oy:n määrittelemiin tai lain mukaisiin tarkoituksiin.

8 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

8.1 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Muistin Suomi Oy:n vastuu rajoittuu kunkin kuukauden aikana enintään Muistin Suomen tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan.

Muistin Suomi Oy ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Muistin Suomi Oy ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Muistin Suomi Oy ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan, palvelun käyttäjän tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevista laitteista, teleyhteyksistä tai ohjelmistoista)

Muistin Suomella ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa 5.2 mainituista palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista.

9 Maksut ja laskutus

9.1 Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa Muistin Suomelle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut Muistin Suomi Oy:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti.

Ylläpitomaksut voidaan veloittaa etukäteen. Muistin Suomi voi laskuttaa asiakkaalta myös Muistin Suomi Oy:n palvelun kautta käytettyjen muiden yritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu.

 • Perittäviä maksuja ovat esimerkiksi:
 • perusmaksut, kuukausimaksut, vuosimaksut,
 • käytön määrästä riippumattomat muut kuukausimaksut,
 • kertaluonteiset asennusmaksut,
 • palvelun käytön määrään perustuvat maksut, kuten puhelumaksut, tekstiviestimaksut yms. maksut,
 • laskutyönä veloitettavat maksut,
 • muut sopimuksissa tai hinnastoissa mainitut maksut,
 • muiden teleyritysten ja palveluntuottajien palveluista Muistin Suomen perimät maksut.
 • Palvelun keskeyttämisestä ja uudelleen avaamisesta on oikeus  periä maksu.
 • Normaalin työajan ulkopuolella tehtävistä ja muista sopimukseen kuulumattomista töistä peritään eri maksut.

9.2 Maksujen erääntyminen

Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos asiakas ylittää sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Muistin Suomi Oy voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti.

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusopimuksen nojalla laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

9.3 Ennakkomaksut

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot sopimusta solmittaessa tai sopimussuhteen kestäessä. Luottotietojen tarkistamiseen voidaan käyttää alihankkijoita.

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua, jos Muistin Suomi Oy katsoo asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. Muistin Suomi ei maksa ennakkomaksuille korkoa.

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus periä ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

9.4 Vastuu palvelun käytöstä

Asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Muistin Suomelle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Muistin Suomen tuottamuksen johdosta.

9.5 Laskumuistutukset

Mahdolliset muistutukset laskua vastaan on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos muistutus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta.

9.6 Perusmaksut

Muistin Suomi Oy:n palveluissa voi olla aikaan perustuvia perusmaksuja. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna.

9.7 Laskun erittely

Muistin Suomi toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista.

9.8 Hinnaston muutokset

Muistin Suomella on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutus-osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

9.9 Verot ja viranomaismaksut

Jollei muuta ole selvästi osoitettu, kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroja ja maksuja, joita Suomen lain mukaan on suoritettava. Kaikki välilliset verot ja maksut, joita julkinen viranomainen perii, on asiakkaan maksettavia. Maksumuutoksista tiedotetaan kirjallisesti esimerkiksi laskussa ja ne tulevat voimaan välittömästi.

10 Palvelun sulkeminen

10.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista

Muistin Suomi sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä kokonaan, määräajaksi tai toistaiseksi.

10.2 Muistin Suomen oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea palveluita

Muistin Suomella on oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea asiakkaan palveluita, jos

 • asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Muistin Suomi Oy:n saatavia kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
 • asiakas ylittää Muistin Suomi Oy:n myöntämän luottorajan,
 • asiakas ei toimita kohdan 9.3 mukaista ennakkomaksua viikon kuluessa Muistin Suomen vaatimuksesta,
 • asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi,
 • asiakas on toiminnallaan aiheuttanut häiriötä televerkolle tai teleliikenteelle
 • asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu  toisille palvelun käyttäjille taikka Muistin Suomi Oy;n palvelimille kohdassa 4.5 tarkoitettua ei-toivottua aineistoa (ns. SPAM-massalähetykset mukaan luettuna) tai asiakas on käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden tai lainsäädännön vastaisesti,
 • asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
 • asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,
 • asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi,
 • on perusteltuja syitä olettaa, että palvelua käytetään kolmannen oikeutta loukaten, lain tai hyvän tavan vastaisesti,
 • asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
 • voimassaoleva lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai -suositukset sitä edellyttävät.

Jos asiakas tekee laskusta Muistin Suomi Oy:lle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, Muistin Suomi ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

Palvelun keskeytyminen asiakkaasta johtuvasta syystä ei keskeytä asiakkaan maksuvelvollisuutta sopimuksen mukaisesti.

Muistin Suomella on lisäksi oikeus sulkea palvelu välittömästi, jos palvelu on avattu virheellisin tiedoin tai jos palvelun on avannut Muistin Suomi Oy:n valtuuttama kolmas osapuoli ja Muistin Suomella on kohdan 9.3 perusteella oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua, eikä tällaista ennakkomaksua ole toimitettu Muistin Suomi Oy:lle.

11 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

11.1 Sopimuksen voimassaolo

FJANGO- ja Multisender -palvelujen käyttösopimus on aina toistaiseksi voimassaoleva, jonka asiakas voi päättää yhden (1) viikon irtisanomisajalla.

Räätälöityjen sovellusten Ylläpitopalvelusopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Määräajaksi tehty sopimus jatkuu määräajan jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

11.2 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun

Asiakkaalla on oikeus purkaa FJANGO-palvelusopimus ilman perusteita yhden (1) viikon irtisanomisajalla. Asiakkaan lopettaessa FJANGO -palvelujen käytön, Muistin Suomi Oy ei palauta mahdollisia ennakkomaksuja tai asiakastilin jäljellä olevaa saldoa asiakkaalle.

Räätälöityjen sovellusten osalta asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Muistin Suomi korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Muistin Suomen tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

11.3 Muistin Suomi Oy:n oikeus sopimuksen purkuun

Muistin Suomi Oy voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos

 • palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli kaksi (2) kuukautta,
 • palvelu on ollut suljettuna kohdassa 10.2 mainitusta syystä yhden kuukauden,
 • asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa Muistin Suomi Oy:n kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta,
 • asiakkaan viivästys on kestänyt yli kaksi (2) viikkoa.

11.4 Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava toiselle osapuolelle.

11.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Muistin Suomi Oy:llä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

12 Muut ehdot

12.1 Salassapitovelvollisuus

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Muistin Suomi Oy:ltä saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot.

Muistin Suomi Oy sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaan Multisender.net ja Fjango.com palveluun siirtämät asiakasrekisterit. Kaikki oikeudet asiakkaan asiakasrekistereihin pysyy asiakkaalla, eikä Muistin Suomi Oy:llä ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta asiakkaan rekisterien hyödyntämiseen. Erikseen mainitaan, että asiakkaan asiakasrekisterit ovat vain ja ainoastaan asiakkaan omaisuutta.

Sopimuksen päättyessä tai palvelun loppuessa Muistin Suomi Oy sitoutuu poistamaan järjestelmistään kaikki asiakkaan Multisender tai Fjango palveluun syöttämät asiakasrekisterit neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun tai sopimuksen päättymisestä. Muistin Suomi Oy voi kuitenkin säilyttää asiakkaan lähetystapahtumat, jos viranomaismääräykset niin vaativat. Muistin Suomi Oy säilyttää myös asiakkaan lähetystapahtumat siihen asti, että asiakas on maksanut kaikki velvoitteet Muistin Suomi Oy:lle.

Muistin Suomi Oy pidättää kaikki oikeudet asiakkaalle luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

Sopimuksen päättyessä asiakkaan on palautettava Muistin Suomelta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot.

Asiakas vastaas siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä asiakkaan mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapito säännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

12.2 Ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Muistin Suomi Oy:lle, jos sitä uhkaa konkurssi, velkasaneeraus tai muu sen maksukykyyn olennaisesti vaikuttava toimenpide.

12.3 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ellei erimielisyyttä ratkaista neuvotteluille, riita-asiat ratkaistaan Muistin Suomi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

12.4 Tulkintajärjestys

Fjango ja Multisender palveluissa noudatetaan Muistin Suomi Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Jos allekirjoitetun sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjaa ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä.

12.5 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Muistin Suomen sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Muistin Suomen tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muistin Suomi Oy:n postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

12.6 Force Majeure

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista.

Vapauttamisperusteeksi, Force Majeure, katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota,kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, pakko-otto tai takavarikko, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallinnassa olevien teleyhteyksien viallisuus tai viivästyminen, taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

13 Sopimusehtojen voimassaolo

13.1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 20.12.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksiin, jotka on laadittu ennen 20.12.2017 sovelletaan myös näitä sopimusehtoja, ellei asiakkaan kanssa toisin ole kirjallisesti sovittu.

13.2 Sopimusehtojen muutokset

Muistin Suomi voi muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti.

Mikäli ehtoja on olennaisilta osin muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa muutoksesta kirjallisesti vaatia, että asiakassuhteessa noudatetaan ennen muutosta voimassa olleita ehtoja. Hinnaston ja hintojen muutokseen sovelletaan näiden yleisten ehtojen 9.8 kohtaa.

ESPOO 20.12.2017